Looking for a Swensen's?

Shekou, Shenzhen, Jia Ban

Address:
No. 4 Jia Ban Cruise Inn
Ming Hua Ship, Seaworld
Shenzhen, Shenzhen

Details: Ice-cream parlour

Select another store